Referat fra årsmøtet 2014

I tillegg til vanlige årsmøtesaker diskuterte årsmøtet etablering av ei fast fortøyningsgruppe i foreninga.  Det kom også inn forslag om maritime aktiviteter for kommende år.  Erfaringene fra knuter, knop og spleiskvelden var gode og årsmøtet ønsker at dette blir gjentatt.

Referat fra årsmøte i Skjervøy båtforening 2014

 

Sted: Klubbhuset

Tid: Onsdag 19.mars 2014 Kl. 19.00

Møtt:  fra styret: Dag Dyrnes, Frank Bless, Arnt Jostein Berg, Stein Are B Paulsen, Håvard Paulsen

Ant medlemmer:  10

 

Før åpninga av møtet refererte formann fra foreningas vedtekter ang årsmøte.

 

 

Sakliste:

 1. Valg av møteleder

  Forslag: Dag Dyrnes

  Vedtak: Dag Dyrnes

   

 2. valg av møtesekretær og protokollunderskrivere:

Forslag: Håvard Paulsen

Vedtak: Håvard Paulsen

 

Forslag til protokollunderskrivere:

Ulf Frantzen

Arne Antonsen

 

Vedtak: Ulf Frantzen og Arne Antonsen

 

 1. Godkjenning av innkalling

  Innkallinga enstemmig godkjent.

   

 2. Godkjenning av sakliste

Vedtak: Saklista enstemmig godkjent

 

 1. Styrets og huskomiteens årsberetning(vedlagt)

  Formann leser årsberetningen og åpner for kommentarer mellom hvert avsnitt/tema

  Følgende spørsmål/kommentarer fra årsmøtet:

 2. Erfaringer ved bruk av kontortid

 3. Ønsker fra årsmøtet om å gjenta knuter, knop og spleis –kvelden og utvide med bøting av garn.Det kommer fram at erfaringene fra kvelden var svært positive.

 

Vedtak: Årsmøtet tar årsberetningen til etterettning med noterte kommentarer.

 

 1. Godkjenning av regnskap og revisjon

Kasserer gjennomgår årsregnskap for 2013

Spørsmål fra årsmøtet:

 • Spørsmål til porto/boksleie, ser styret for seg at denne posten vil minke fremover.

Kasserer leser revisjonsberetningen.  Den godkjenner regnskapet.(vedlagt)

 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2013 uten merknader.

 

 

 1. Fastsetting av medlemskontingent

Forslag: Ingen endring av medlemskontingent

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt

 

 1. Fastsetting av vedlikeholdssats

Forslag: Ingen endring av vedlikeholdssats.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

 

 1. Budsjett 2014

Kasserer gjennomgår styrets forslag til budsjett for 2014

Vedtak: Styrets forslag til budsjett enstemmig vedtatt.

 

 1. Innkomne saker

  1. Innsendt brev fra Ragnhild Skard

   1. Oppslag ved bryggene kan bli tydeligere

   2. Merking og oppslag av plassene ved bryggene

 

Vedtak: Årsmøtet tar brevet til etterettning og synes forslaget om merking er interessant, årsmøtet ber styret se på saken og evt. komme med forslag til endringer.

 

 1. < >

  Etablering av fortøyningsgruppe

Formann legger frem styrets forslag til etablering av en fast fortøyningsgruppe på 4-5 stk medlemmer som kan være i en slik gruppe å ha ansvar for utskifting og reparasjon av bryggefortøyninger.

Innspill fra årsmøtet:

 • Flere medlemmer mener forslaget er interessant

 • Hvilke fullmakter skal en slik gruppe ha i forhold til dimensjonering og lignende.

 • Årsmøtet er positiv til at styret jobber videre med saken

 

 1. Forslag til maritime aktiviteter

Styret spør årsmøtet om forslag til maritime aktiviteter for kommende år:

 • Kystkulturdager på Havnes

 • Utsett av FNMF-fortøyning i Gammelværbukta ved Vorterøya

 • Merking av leia fra Follesøyklipa mot Uløya

 • Deltagelse ved arrangementer hos andre båtforeninger

 •  

 

 1. < >Representant Ulf Frantzen leser valgkomiteens forslag til valg for kommende år.

   

   

  Forslag til leder for et år: Dag Dyrnes

   

  Alle andre valg gjelder for to år:

  Forslag til styremedlem:  Arnt Jostein Berg, Stein Are Bless Paulsen

  Vedtak:  Enstemmig valgt

   

  Forslag til varamedlem:  Halvard Hansen

  Vedtak: Enstemmig valgt

   

  Forslag til medlemmer i huskomiteen:  Arne Antonsen, Arvid Johansen

  Vedtak: Enstemmig valgt

   

  Forslag til vararepresentanter i huskomiteen:  Rolf Waltenberg, Johan Tvenning

  Vedtak: Enstemmig valgt

   

  Forslag til revisorer for et år: Bjørnulf Olsen, Yngvar Hansen.

  Vedtak: Enstemmig valgt

   

  Forslag til ny valgkomite for et år: Nils H Alm, Arne Edvardsen, Ulf Frantzen

  Vedtak: Enstemmig valgt.

   

   

   

 

Møtet hevet kl: 20.45

 

Håvard Paulsen

Ref

 

 

Protokollunderskrift:

 

_______________________________                ________________________________

Ulf Frantzen                                                     Arne Antonsen