Referatet fra årsmøtet

Årsmøte 2015

Årsmøtet foregikk som vanlig i klubbhuset "Fyrløkta".  Huskomiteens medlemmer disket opp med vafler, syltetøy og rømme til de vel 20 medlemmene som stilte på møtet.  I tillegg til vanlige årsmøtesaker var det meldt inn to saker fra medlemmer innen fristen.  Begge sakene omhandlet dugnad generelt og snømåking spesielt.  Styret forfattet på bakgrunn av de to et forslag til vedtak.  Etter vedtaket må den som ikke tar sin del av snømåkinga på bryggene om vinteren betale 1000,-kr i gebyr. 

Referat fra  årsmøtet i Skjervøy båtforening

 

TID:               TORSDAG 17 MARS 2016 KL 19.00

STED:            FYRLØKTA

Ant. medlemmer møtt: 21 medlemmer møtt.

 

Sakliste:

 1. Valg av møteleder.

  Forslag:  Årsmøtet foreslå Dag Dyrnes

  Vedtak:  Dag Dyrnes enstemmig valgt.

   

 2. Valg av møtesekretær.

  Forslag: Årsmøtet foreslår Håvard Paulsen

  Vedtak: Håvard enstemmig valgt

   

  Underskrivere av protokoll:

  Forslag:  Årsmøtet foreslår Stig Tretten og Jostein Reiersen

  Vedtak: Stig og Jostein enstemmig valgt

   

 3. Godkjenning av innkalling

  Styrets forslag til vedtak: Innkallinga godkjennes

  Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallinga.

   

  (minnestund for medlemmer som er gått bort siste år) Karl Johansen, Are Klevstad, Hedley Ottesen

 4. Godkjenning av sakliste.

  Styrets forslag til vedtak:  Styret foreslår sakliste godkjent.

  Vedtak:  Sakliste enstemmig godkjent.

   

 5. Framlegging av styret og huskomiteens årsberetning.

  Formann leser gjennom styrets årsberetning og åpner underveis for spørsmål og kommentarer.

  Årsmøtets kommentarer: Ingen kommentarer

   

  Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterettning.

  Vedtak: Årsmøtet tar styrets beretning til etterettning uten kommentarer.

   

 6. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning.

  Kasserer redegjør for postene i regnskapet og ballanse ift budsjettet inneværende år.

  Spørsmål fra årsmøtet: 

 • ang telefon/SMS

 • renovasjon/hyttecontainer, spørsmål besvares av formann

 • spørsmål til utbetaling av bryggevaktgodtgjøring, spørsmål besvart av formann

 • spørsmål ang brygge 7, besvart av formann som henviser til sak 9

  Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet og revisjonsberetning for 2015.

  Vedtak:  Årsmøtet godkjenner regnskap, ballanse og revisjon for 2015

 1. Fastsetting av medlemskontigenten.

Styrets forslag til vedtak: Ingen endring dvs 500,-kr for kommende år.

Vedtak:  styrets vedtak enstemmig vedtatt.

 

 1. Fastsetting av vedlikeholdssats.

  Styrets forslag til vedtak: Ingen endring av vedlikeholdssats, dvs 600,- kr pr m.

   

  Forslag fra Årsmøtet: Forslag om økning til 800,-kr pr meter i vedlikeholdssats.  

   

  Vedtak:  Styrets forslag vedtatt mot en stemme. Vedlikeholdssatsen opprettholdes uforandret.

   

 2. Brygge 7 informasjon/ tiltak.

  Formann informerer om saken omkring landfestet ved brygge 7 og avtalen med Einarsen as. Og søknaden til kystverket om å få la brygga ligge der den er i dag.

  Spørsmål fra årsmøtet besvares av formann.

   

   

 3. Budsjett 2016.

  Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett.

   

  Spørsmål/kommentarer til budsjettforslaget:

 • Spørsmål om sum avsatt til landfeste/parkering brygge 7

Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for 2016

 

 1. Innkomne saker

   

  Forslag fra Irena Meilandi 19.02.16:

  Snømåking på kaiene.

   

  Forslag til vedtak: 

 • Om ikke eier av bryggeplassen sjøl kan måke sny. Må han sørge for at noen gjør det.
 • Om han ikke får noen, får styret i SBF fullmakt til å få noen å gjøre det. Eier må betale

 

 

Forslag fra Svein Moksnes:

Forslag til vedtak: Personer som ikke etterkommer krav om å måke snø i sin måkeperiode må betale kr 1000,-kr til SBF.  Bryggevaktene skal innrapportere slike forhold til kasserer/regnskapskontor som innkrever beløpet.

 

Styrets forslag til vedtak:

Styret foreslår at årsmøtet justerer/endrer pkt. 5 i rettningslinjer for båtplass i SBF.  Slik:

 • Frikjøp fra dugnad kr. 1000,-kr pr år

 • …personer som ikke etterkommer krav om snømåking i sin periode må betale 1000,-kr til SBF.Bryggevakter innrapporterer slike forhold.

   

  Nytt pkt 5 blir da:

  Rettighetshaver til bryggeplass plikter å delta i dugnader og skal i samråd med bryggevaktsgruppa utføre småreperasjoner/ vedlikehold. Alle skal delta minst ei uke som bryggevakt, hvor snømåking av platt, gangvei og brygge inngår. Det kan frikjøpes dugnad  pr. år for kr. 1000,- som legges til årsregningen.  Arbeid som bryggevakt/ snømåking inngår ikke i frikjøp. personer som ikke etterkommer krav om snømåking i sin periode må betale 1000,-kr til SBF.  Bryggevakter innrapporterer slike forhold

   

  Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

   

 • VALG.

   

  Valgkomiteens forslag:

   

  Styre:

  Leder:              Dag Dyrnes velges for ett år

  Styremedlem   Arnt Jostein Berg, velges for to år frem tom. 2018

  Styremedlem   Kjell Hugo Reiersen, velges for to år frem tom. 2018

  Varamedlem    Halvar Hansen, velges for to år frem tom. 2018

   

  Vedtak: Styret enstemmig valgt iht valgkomiteens forslag.

   

  Huskomite:

  Medlem:          Arne Antonsen, velges for to år frem tom. 2018

  Medlem:          Arvid Johansen, velges for to år frem tom. 2018

  Varamedlem    Rolf Waltenberg, velges for to år frem tom. 2018

  Varamedlem    Johan Tvenning, velges for to år frem tom. 2018

   

  Vedtak:  Huskomiteen enstemmig valgt iht valkommiteens forslag.

   

  Revisorer, foreslås valgt for ett år:

  Forslag:           Yngvar Hansen og Reidar Mæland

   

  Vedtak: Revisorene enstemmig valgt!

   

   

  Valgkomite, foreslås valgt for ett år:

  Nils H Alm

  Arne Edvardsen

  Ulf Franzen

   

  Vedtak: valgkomiteen enstemmig valgt.

   

  Møtet hevet kl. 21.00

   

  Underskrifter:

   

   

   

   

   

________________________________                  _________________________________