Referat fra årsmøtet

Her følger noen bilder og referat fra årsmøtet som ble holdt torsdag 16.mars på klubbhuset.  22 medlemmer møtte på møtet.

referatet

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2017

 

TID:           TORSDAG 17 MARS 2017 KL 19.00

STED:        FYRLØKTA

Ant medlemmer møtt: 22

 

SAKLISTE:       

Velkommen v/ formannen.                        

 1. Valg av møteleder.

  Forslag:  Dag Dyrnes

  Vedtak:  Dag Dyrnes

 2. Valg av møtesekretær.

  Forslag:  Håvard Paulsen

  Vedtak: Håvard Paulsen

  Forslag på personer til å skrive under protokollen: Harald Sjøblom, Steinar Robertsen

  Vedtak: Harald Sjøblom, Steinar Robertsen

 3. Godkjenning av innkalling

  Forslag: Innkallinga godkjennes

  Vedtak: Innkallinga godkjent

 4. Godkjenning av sakliste. (minnestund).

  Forslag: Saklista godkjennes

  Vedtak: Saklista godkjent

  Minnestund: Kristian Heggelund, Arvid Kvamme, Torleif Hågensen. (medlemmer som er gått bort siste år)

 5. Framlegging av styret og huskomiteens årsberetning.

  Formann leser gjennom årsberetningen

  Spørsmål/kommentarer:

 6. Spørsmål om området ved stussnesmoloen, hva skjer.Formann svarer og redegjør for styrets holdning til dette

  Vedtak: årsberetninga tas til etterettning

   

 7. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning.

  Kasserer går gjennom regnskap

  Formann leser revisjonsberetning

  Forslag: regnskap og revisjon godkjennes

  Vedtak: Regnskapet godkjent uten merknader.

 8. Fastsetting av medlemskontigenten.

  Forslag: Styret foreslår ingen endring

  Vedtak: forslaget vedtatt

 9. Fastsetting av vedlikeholdssats.

  Forslag: styret foreslår ingen endring.

  Vedtak: styrets forslag vedtatt

 10. Budsjett 2017.

  Formann redegjør for profilen på budsjettet og tanken bak fondsavsetning ved behov for nyinnkjøp av brygger evt. Behov

  Kasserer går gjennom styrets forslag til budsjett for 2017

  Forslag: Budsjettet for 2017 godkjennes

  Vedtak: Budsjettet godkjent.

 11. Innkomne saker

  Ingen innkomne saker

 12. Forslag på maritime aktiviteter 2017/ Oppmerksomheter.

  Forslag fra årsmøtet:

 13. < >

  Hjelpebåre for å få folk opp av vannet

 14. Fellestur arrangeres i løpet av våren

   

  Oppmerksomheter:

  Formann gir en oppmerksomhet til huskomiteens formann Arne ved å tildele ham en godtgjøring på linje med bryggevaktene (2000,-kr pr år)

   

 15. VALG.

  Valgkomiteens formann Nils Alm redegjør for komiteens forslag til valg.

   

  Dag Dyrnes -  foreslås valgt som styreleder

  Vedtak: Dag Dyrnes Enstemmig valgt

  Håvard Paulsen - foreslås valgt som styremedlem for 2 år

  Vedtak: Håvard Paulsen enstemmig valgt

  Frank Bless - foreslås valgt som styremedlem for 2 år

  Vedtak: Frank Bless enstemmig valgt

   

  Arnt Jostein Berg              -  styremedlem, ikke på valg

  Kjell Hugo Reiersen          - styremedlem, ikke på valg

   

  Varamedlemmer :

  Nils Rasmus Jakobsen – foreslås valgt som vararepresentant for 2 år

  Vedtak: Nils R Jakobsen enstemmig valgt

  Halvard Hanssen - vararepresentant, ikke på valg

   

  Forslag på Hus/aktivitetskomite :

   

  Helge Olsen          - foreslås valgt som komitemedlem i to nye år

  Fred Engen        - foreslås valgt som komitemedlem i to nye år

  Vedtak: Helge Olsen og Fred Engen enstemmig valgt

  Arne Antonsen    -   komitemedlem, ikke på valg

  Arvid Johansen   -   komitemedlem, ikke på valg

   

  Vararepresentanter: 

  Rolf  Waltenberg  -  ikke på valg

  Johan  Tvenning  -   ikke på valg

   

  Revisorer: Velges for ett år av gangen

   

  Reiar Mæland - foreslås valgt

  Yngvar Hansen - foreslås valgt

  Vedtak: Reidar Mæland og Yngvar Hansen enstemmig valgt

   

  Valgkomite: Velges for ett år av gangen 

  Nils H. Alm  -         foreslås valgt

  Arne Edvardsen -  foreslås valgt

  Ulf Frantzen       -  foreslås valgt

  Vedtak: Foreslått valgkomite enstemmig valgt.

   

   

   

  Møtet hevet kl. 20.30

  Håvard Paulsen(ref)

   

   

  _______________________                      _________________________

  Harald Sjøblom                                          Steinar Robertsen