referatet finnes også som word-dokument vedlagt

referat fra årsmøtet 2018

TID:               Onsdag 21 MARS 2018 KL 19.00-

STED:            FYRLYKTA

ANT.MEDL.MØTT:  14 medlemmer + styret

 

 

Saker:

 1. Valg av møteleder.

  Forslag: Dag Dyrnes

  Vedtak:  Dag Dyrnes

   

 2. Valg av møtesekretær.

  Forslag: Håvard Paulsen

  Vedtak:  Håvard Paulsen

   

  Valg av protokollunderskrivere:

  Nils Alm og Reidar Mæland

   

 3. Godkjenning av innkalling.

  Forslag: Innkallinga godkjennes

  Vedtak:Innkallinga godkjennes.

   

 4. Godkjenning av sakliste.

  Forslag: godkjennes

  Vedtak:  Godkjent

   

 5. Framlegging av styret og huskomiteens årsberetning.

   

   

  Skjervøy båtforening har ved årsskiftet 230 medlemmer.

  Styret har året 2017 bestått av:         Formann:                   Dag Dyrnes

                                                             Nestformann:             Frank Bless

                                                             Kasserer:                    Arnt J. Berg

                                                             Styremedlem:              Håvard Paulsen (Sekretær)

                                                             Styremedlem:              Kjell Hugo Reiersen

  Administrasjon: Vi har dette året ikke hatt fast kontortid, men kontoret har vært brukt etter behov og møtested når noen har ønsket å møte representanter for styret. Kari Mette Iversen har tatt seg av regnskap, betaling av regninger og utsending av fakturaer som de siste årene.

   

  Møter: Dette året har det vært avholdt 8 styremøter samt et ekstraordinært møte. 40 saker har vært behandlet. En av de viktigste sakene dette året har vært å sette fokus på forholdene i indre havn (økt urolighet) etter den nye industrifyllinga i ytre havn. Vi har, sammen med fiskarlaget tatt opp saken med kommunen og kystverket. Det har våren 2017 vært avholdt 1 møte mellom styret og bryggevaktene. Det har vært avholdt 1 medlemsmøte der det ble orientert om vårt nye administrasjonssystem og havneforholdene ble diskutert..

   

  Bryggene:

  Brygge 1. I denne brygga har situasjonen vært forholdsvis stabil. Fortøyningene ble inspisert i vår. Det har vært avholdt en dugnad der en del fortøyninger ble skiftet.  Bryggevakter: Svein Moksnes og Arne Henriksen.

  Brygge 3 a, b. Her er en del fortøyninger utbedret og noen flyttet over på de nye loddene som er satt ut på landsiden av brygga. Landgangen har fått ny glidebane og en bedre overgang til brygga. Det er satt i gang en prosess for å fase ut nåværende brygge 3b på grunn av at denne er i svært dårlig stand. I denne prosessen har vi dessverre møtt uventet motstand fra et medlem som ikke vil rette seg etter styret og bryggevaktenes bestemmelser. Brudd på retningslinjenes pkt. 10 og 12.

  Bryggevakter: Oddmund Sørensen, Nils Pedersen og Werner Torbjørnsen.

  Brygge 4. Fortøyningene ble inspisert i vår. Her har det vært arrangert 2 dugnader der rydding, nye kabelgang, og skifte av fortøyninger er utført. Ett nytt fortøyningslodd er satt ut. Brygga er i forholdsvis god stand og godt vedlikeholdt, men den er samtidig en av våre mest værutsatte brygger med store båter og også den som er mest utsatt for den økte uroligheta i havna. Konstruksjonen er betong - stål og vil være vanskelig å reparere om den først begynner å gå i oppløsning. Gjestefronten på brygga har fungert svært bra vært svært nyttig i forbindelse med hvalinvasjonen som ga svært stor etterspørsel etter gjesteplasser. Bryggevakter Håvard Paulsen og Kjell Hugo Reiersen.

  Brygge 7. Fortøyningene ble inspisert i vår. Her har det vært 2 dugnader der 2 fortøyningslodd med tilhørende fortøyninger er skiftet. Systemet med Lerøys brygge på ytterenden ser ut til å fungere godt. Det har nå i februar vært et strømbrudd på kabelen til brygga. Ymber reparerte feilen raskt og alt er i orden nå. Bryggevakter: Johan Tvenning, Halvard Hansen, Nils Alm

  Brygge 8. Her har det vært innkalt til 2 dugnader med forholdsvis lite oppmøte. En del mindre vedlikeholdsarbeid og oppgradering er utført. På denne brygga bør vi muligens lage en gjeste plass på ytterenden lik den på brygge 4. Bryggevakter Steinar Paulsen og Frank Bless.

   

  For alle brygger: I vår ble det laget 7 forskalinger til nye moringer, disse ble støpt i juni og 3 er allerede tatt i bruk. Styret takker bryggevakter og alle som har deltatt på dugnader for godt utført jobb.

  Det er satt ut dunker ved alle brygger for innsamling av miljøfarlig avfall som oljeprodukter ol. Det er Lerøy Aurora som er ansvarlig for dette.  Det er etter hvert blitt et stort problem at medlemmer og andre fyller disse dunkene med annet avfall og noen bryggevakter har derfor fjernet disse dunkene. Det er også tatt et initiativ overfor Lerøy as for å få bukt med problemet.

   

  Økonomi: Foreningas økonomi er etter de rådende forhold god.

  Også i år har vi dessverre noen personer som ikke har betalt medlemskontingent og felles

  vedlikehold. Dette er beklagelig da vi må bruke tid og ressurser på å inndrive beløpene.

  Vi har nå på plass et nytt administrasjons og regnskapssystem. Dette

  vil fra i år forenkle prosessene med å inndrive utestående beløp da nye systemer automatisk

  utsender purringer og oversender ubetalte regninger til inkasso.

   

  Huskomiteen:  I løpet november ble det arrangert en lutefiskaften for medlemmer med 37 deltagere. Og i januar 2018 arrangert ett møljekalas for medlemmer og andre. Her var det 73 betalende gjester. Svært mange gode tilbakemeldinger på begge arrangementene.

  Leieinntektene for huset utgjorde kr 22500.

  Leieinntektene for sanitær og gjestebrygge utgjorde kr 50610.

  arrangementer og cafesalg utgjorde kr 3400,-. (møljekalaset som kommer på neste års regnskap ga et overskudd på kr 11200.)

  Det har også vært arrangert en fellestur til Follesøy. Der 5 båter deltok.

   

  Sluttord: Vi har også dette året unngått store skader og havarier på bryggeanlegg, dette

  skyldes nok at været har vært stort sett godt, men også at vi har bryggevakter og medlemmer

  som ser etter bryggene og sørger for at de er i god stand. Vi er fremdeles spent på om hvor

  store virkningene av utfyllinga i ytre havn vil bli. Vi ser at det helt klart har blitt mer urolig,

  men (heldigvis) har det siste året forløpt uten sterk vind fra øst. Vi fortsetter arbeidet med å få

   kommunen til å iverksette tiltak som skal bedre forholdene. For egen del har vi jobbet med

  søknad på en mindre molo ut fra fyllinga ved Marinaen. Vi er i den heldige situasjon at et av

  våre medlemmer med sitt firma har tilbudt seg å lage moloen kostnadsfritt for oss.  Vi har

  også tatt opp planene om båtopptrekksplass ved Stussnesmoloen. Søknadsarbeidet er i gang

  og vi har foreslått kr 250.000 til prosjektet på neste års budsjett.

  Hvalinvasjonen i november og all aktiviteten rundt dette medførte hektisk aktivitet for å

  skaffe plass til alle båter som skulle bedrive hvalsafari. Bruk av gjesteplasser og

  sanitæranlegg har gitt oss gode inntekter.

   

  Styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til med arbeidet neste år.

   

  Styret i Skjervøy båtforening:

   

  Innspill/kommentarer:  Innspill om tilføyelser ang miljødunker under «for alle brygger» Dette er tatt med i årsmeldinga.

  Vedtak:  Styrets årsmelding med overnevnte tilføyelse tas til etteretning.

   

   

 6. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning.

   

  Revisjonsberetning: Ordstyrer leser beretning, denne er uten merknader.

   

   

  Forslag: Regnskap og revisjon godkjennes.

  Vedtak: Regnskap og revisjon godkjent.

   

 7. Fastsetting av medlemskontigenten.

  Forslag: Styret foreslår ingen endring av kontingenten kommende år

  Vedtak:  Styrets forslag vedtatt.

   

 8. Fastsetting av vedlikeholdssats.

  Forslag: Styret foreslår ingen endring av vedlikeholdssats.

  Vedtak: Styrets forslag vedtatt.

   

 9. Endring/ tillegg til retningslinjer for båtplass i SBF brygger.

  Forslag: Forslaget er satt inn med rød skrift.

 

 

RETNINGSLINJER FOR BÅTPLASS I SKJERVØY BÅTFORENING.

 

 1. En bryggeeier som ønsker å selge sin båtplass plikter å melde dette til styret i SBF. SBF har forkjøpsrett til konkurrerende pris. Ønsker SBF å benytte sin forkjøpsrett, må bryggeeieren få beskjed om dette senest innen 14 dager. Dersom bryggeeieren ønsker det kan SBF hjelpe til med å formidle salg. Det er en forutsetning for salg at den nye eieren er medlem av SBF.

 2. Båtplass er godkjent når kopi av utarbeidet salgskontrakt for båtplass framlagt SBF. Medlemskontingent må være betalt.

 3. Ved overdragelse av plass til andre innen familien plikter bryggeeieren å sende kopi av utarbeidet salgskontrakt innen 14 dager.

 4. Styret kan stoppe et salg dersom utsendte årsregninger eller annet ikke er gjort opp innen en gitt tidsfrist.

 5. Rettighetshaver til bryggeplass plikter å delta i dugnader og skal i samråd med bryggevaktsgruppa utføre småreperasjoner/ vedlikehold. Alle skal delta minst ei uke som bryggevakt, hvor snømåking av platt, gangvei og brygge inngår. Det kan frikjøpes dugnad  pr. år for kr. 1000,- som legges til årsregningen.  Arbeid som bryggevakt/ snømåking inngår ikke i frikjøp. personer som ikke etterkommer krav om snømåking i sin periode må betale 1000,-kr til SBF.Bryggevakter innrapporterer slike forhold.

 6. Båteiere som ikke benytter sin bryggeplass kan fremleie den, men må påse at den som leier plassen er medlem av SBF. Bryggevaktsgruppa skal orienteres, og skal godkjenne leieforholdet.

 7. Kommersielle aktører som skal leie båtplass i våre brygger skal:

 8. Ha avtale med eier om leie (tillatelse og eventuell pris)

 9. Betale vanlig dagleie til SBF (for tiden kr 100,-)

 10. Erstatte alle skader de evt. påfører bryggeanlegget.

 11. Båt som ligger i SBF`s flytebrygger skal være forsikret. Styret/ bryggevaktsgruppa kan forlange bevis for at slik forsikring gjelder. Dersom båten ikke er forsikret skal båten bortvises inntil forsikringen er i orden.

 12. Avgifter på strøm fastsettes normalt av styret, som har fullmakt å inngå faststrømavtale, dersom de finner det hensiktsmessig.

 13. Størrelsen på vedlikeholdskostnadene for bryggene fastsettes av årsmøtet.

 14. Tildeling av ledige båtplasser tildeles av styret, eventuelt styreformannen. Styret har rett til å omdisponere båtplasser når styret finner det hensiktsmessig. Tilbakebetaling eller tilleggsinnskudd skal skje etter at båtplassen er forandret i størrelse.

 15. Ved manglende årsbetaling kan styret eller bryggevakta stenge av båtplassen med kjetting og lås. Dersom stengslet blir fjernet anmeldes forholdet.

 16. Alle medlemmer plikter å rette seg etter henvisninger fra bryggevaktsgruppa.

 17. Endring av disse reglene kan kun skje med 2/3 flertall av årsmøtet i SBF.

 

 

Forslag: Styret foreslår endringene slik de står med rød skrift.

 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt.

 

 

 1. Budsjett 2018.

  Viser til sak 6

   

  Forslag: Styrets forslag til budsjett for 2018 vedtas

  Vedtak: Budsjettet godkjent

   

   

 2. Innkomne saker

  Ingen innkomne saker.

   

   

 3. Forslag på maritime aktiviteter 2018.

Forslag: Styret foreslår å videreføre en tradisjon med klubbturer til Follesøy vår og høst.

 

 

 1. VALG. (styret, hus/ aktivitetskomite, valgkomite og revisorer)

   

   

  Forslag fra valgkomiteen:

   

  Dag Dyrnes                           -  foreslås valgt som  styreleder

  Arnt Jostein Berg                 -  foreslås valgt som styremedlem for 2 år

  Kjell Hugo Reiersen             - foreslås valgt som styremedlem for 2 år

   

  Håvard Paulsen    - styremedlem, ikke på valg

  Frank Bless          - styremedlem, ikke på valg

   

  Styret velger sjøl nestleder, kasserer, sekretær og representant til aktivitetskomiteen

   

  Varamedlemmer :

  Nils Rasmus Jakobsen – vararepresentant, ikke på valg

  Ragnar Strøm - foreslås valgt som vararepresentant for 2 år

   

   

  Forslag på Hus/aktivitetskomite :

   

  Arne Antonsen    -  foreslås valgt som komitemedlem i to nye år  

  Arvid Johansen   -   foreslås valgt som komitemedlem i to nye år

   

  Helge Olsen          - komitemedlem, ikke på valg

  Fred Engen          -  komitemedlem, ikke på valg

   

  Huskomiteen velger leder og fordeler oppgaver selv. En representant velges av styret  fra styret.

   

  Vararepresentanter: 

  Rolf  Waltenberg  -  foreslås valgt i to nye år  

  Johan  Tvenning  -   foreslås valgt i to nye år  

   

  Revisorer: Velges for ett år av gangen

  Reiar Mæland - foreslås valgt

  Yngvar Hansen - foreslås valgt

   

  Valgkomite: Velges for ett år av gangen 

  Nils H. Alm  -         foreslås valgt

  Arne Edvardsen -  foreslås valgt

  Ulf Frantzen       -  foreslås valgt

   

  Alle foreslåtte er forespurt og har sagt ja til forslagene

  Skjervøy 26.februar  2018

  Nils H. Alm,  Arne Edvardsen og Ulf Frantzen 

   

   

  Vedtak:  Alle enstemmig valgt slik valgkomiteen foreslår.

   

   

   

   

   

  Referat

  Håvard Paulsen

   

   

   

   

  Underskrift av protokoll

   

   

   

   

  ________________________________                   _______________________________