Vedtekter for Skjervøy båtforening

I.NAVN OG FORMÅL

 

§1

Foreningens navn er ­­­ Skjervøy Båtforening.  Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region nord.  Foreningens hjemsted er i Skjervøy kommune.

 

§2

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder og

 

 1. Virke for etableringen av, å forestå driften av fritidsbåthavner.

   

 2. Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur.

   

              3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint   

       miljøvern.

   

  4) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av  

      skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat    

      fritidsbasert utnyttelse. Utøve felles turer og sammenkomster.

   

  5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige

      Myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.

   

   

  Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

   

   

II. MEDLEMSKAP

 

§3

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

 

§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes.  Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.  Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

Styret har fullmakt til å selge en båtplass, dersom medlem ikke betaler fakturaen

på  bryggeleie.  Dette for å få dekket ubetalt faktura, resterende utbetales medlem.

§5

Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

 

III. KONTINGENT

 

§6

Årskontingenten følger kalenderåret.  Den forfaller til betaling ved tilsendt faktura, og må være innbetalt innen forfall. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

 

§7

Årskontingent utgjør for tiden kr 600-.

 

§8

Nye medlemmer betaler ved innmelding et engangsgebyr på kr 50-.

 

§9

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.

Medlemmer som er over 80 år gamle, gis anledning til gratis æresmedlemskap

under forutsetning art de har vært sammenhengende medlem de siste 10 år.

 

 

§10

Medlemmene har generell plikt til å følge opp vedtak som treffes av foreningens styrende organer, samt å overholde avtaler/reglementer fastsatt i samsvar med

vedtektene.

 

 

§11

Kontingent og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.

 

 

 

IV. FORENINGENS ORGANER

 

§12

Foreningens administrative organer er;

1.         Årsmøtet (generalforsamling)

2.         Styret

3.         Faste komiteer

 

§13

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller

 

 

skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§14

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i hende  5 dager før årsmøte.

 

 

§15

Det ordinære årsmøtet skal behandle;

 

 1. Styrets årsberetning.
 2. Regnskap, fremlagt i revidert stand.
 3. Fastsettelse av kontingent, engangsgebyr og bryggeleie for inneværende år.
 4. Behandle styrets forslag til budsjett og arbeidsplan for inneværende år.
 5. Innkomne forslag.
 6. Foreta valg på;

a. Leder

b. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

    Leder velges ved særskilt valg for ett år, styre-

    medlemmer velges for 2 år, dog således at der

    hvert år er 2 styremedlemmer på valg.

c. Valgkomite på 3 medlemmer

d. 2 revisorer for revisjon av foreningens regnskap.

e. Andre komiteer og tillitsmedlemmer (så som havnekomite,

    regattakomite, hyttekomite, festkomite, arrangementskomite,

    representanter til KNBF Båtting)

f. 2 representanter til regionens årsmøte.

 

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med §13. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

 

§16

Foreningen ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer. Styret velger innen sin midte nestleder, kasserer og sekretær. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov.

 

§17

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

 

Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

 

§18

Følgende faste komiteer sorterer under styret;

 

1.  Fyrløkta klubbhus

 

Komiteene skal innen 28. februar sende sin årlige rapport til styret som tar rapportene med i sin årsberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret. 

 

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§19

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling).  Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

 

 

VI. DIVERSE

 

§20

Foreningens standart er en vimpel på 40 x 20 cm, med det utseende som er bestemt av årsmøtet.

 

§21

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

 

§22

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i paragraf 14 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

 

§23

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen.  Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall.  Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

 

Ved  oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen.  Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

 

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til Skjervøy Havnevesen/kommune.  Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres  samme  eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF.  Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

 

§24

På medlemsmøter skal det tas opp enhver sak av interesse for foreningen.

Medlemsmøter skal som hovedregel være informasjons- og diskusjonsmøter, men vedtak kan treffes med bindelde virkning for styret, dersom det ikke er i strid med årsmøtevedtak.

 

§25

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

 

Skjervøy, 31.mars 2022

Vedtatt årsmøte Skjervøy Båtforening