Styret har nå lagt ut årsmøtepapirene, årsmelding, regnskap og budsjett.

Årsmelding og regnskap for 2013, budsjett for 2014.

 

 

 

Skjervøy båtforening har ved årsskiftet 235? medlemmer.

Styret har året 2013 bestått av:          Formann:                    Dag Dyrnes

                                                           Nestformann:             Frank Bless

                                                           Kasserer:                     Arnt J. Berg

                                                           Styremedlem:             Håvard Paulsen (Sekretær)

                                                           Styremedlem:             Stein Are Paulsen.

 

Administrasjon: Dette året har vi skiftet regnskapsfører. Kari Mette Iversen har overtatt etter Tor E. Carlsen. Vi har også i større grad enn før tatt i bruk vårt eget kontor til administrative oppgaver. Vi har installert internett, opprettet E-postadresse (post.sbf@nordtroms.net), tatt i bruk Sms tjeneste for informasjonsformidling, forbedret oppdateringa av hjemmesida og gjort forsøk med fast kontortid (onsdager 19.00 – 20.30).

 

Møter: Dette året har det vært avholdt 8 styremøter der 46 saker har vært behandlet, Det har vært avholdt 2 møter mellom styret og bryggevaktene og 3 medlemsmøter (hovedtemaene på disse møtene har vært etablering av fremtidig slipp og bygging av lager ved klubbhuset). I tillegg har det vært avholdt en temakveld (knuter, knop og spleis).

 

Bryggene:

Brygge 1. I denne brygga har situasjonen vært forholdsvis stabil. Det har vært utført en del mindre reparasjoner (bl.a. lagt inn en noen blåser til erstatning for ødelagt flytemidler). Bryggevakter: Svein Moksnes og Arne Henriksen

Brygge 3 a, b. Også her en stabil situasjon med få innrapporterte reparasjoner.

Bryggevakter: Frank Soleng og Kjell Johansen

Brygge 4. Her fikk vi oss en alvorlig påminnelse ved at noen av boltene som holdt utriggerne fast i brygga var utslitt og at en utrigger løsnet. Det er i ettertid foretatt kontroll og utskifting av flere bolter og hylser. I denne brygga er det også foretatt vedlikehold av vannslangene. Det er foretatt kontroll av fortøyningene, kontrollen viser at 5 fortøyninger må skiftes dette året. Bryggevakter Arnt J. Berg, Rolf Waltenberg og Helge Olsen.

Brygge 7. Her er det foretatt utskifting av 50 m el. kabel, og det gjenstår permanent legging av kabel på land og til brygge. Belysninga på denne brygga bør i løpet av året utbedres. Bryggevakter: JohanTvenning, Halvard Hansen, Nils Alm

Brygge 8. Her er det solgt 3 plasser. Det er her flere ledige plasser. Under et sv. uvær tidligere i vinter beveget brygga seg så mye at landgangen nær falt i havet, den ble berget og problemet ble løst midlertidig. Bryggevakter med flere har i ettertid utbedret vandringa for gangveien. Det bør nok her gjøres noe med fortøyningene for å redusere bryggas bevegelser under uvær. Her er det montert og koblet opp en vannpost. Bryggevakter Steinar Paulsen og Tore Eriksen.

For alle brygger: Styret ønsker i løpet av kort tid å få foretatt inspeksjon av fortøyningene på alle brygger og sørge for utskiftinger der det trengs.

Økonomi: Foreningas økonomi er etter de rådende forhold god. Også i år har vi dessverre en

del personer som ikke har betalt medlemskontigent og felles vedlikehold. Kjøp av tomt til

framtidig slipp og lagerområde og bygging av lager (medlemsmøtet) vil selvsagt kreve sitt.

Vi håper imidlertid at vi skal kunne spare inn en del ved økt dugnad på vedlikehold av

bryggene.

 

Huskomiteen: Huskomiteen hadde i perioden januar til mars tre arrangement, bestående av

 En torsketungemiddag og to møljekalas. I sommerperioden har det vært vanlig at

båtforeningen ved huskomiteen har tatt på seg grilling og servering av mat samt vakthold ved

 festarrangement under Skjervøydagan. Dette kunne huskomiteen ikke ta på seg i år da det

ikke  lot seg gjøre å skaffe nok vakter.

Neste arrangement ble da julemiddag for allmenheten i november.

Arrangementene samlet sett utgjorde en omsetning på kr 78029.

Inntekt gjestebrygge og dusj/ vask innbrakte ca kr 5500,-

 

Sluttord:        I de kommende årene tror vi det er viktig at vi setter fokus på bryggene ved et

godt vedlikehold og begynne å planlegge eventuelle utskiftinger, slik at vi også i fremtida kan

ha trygge og gode havneforhold. For de fleste av våre medlemmer er dette en hovedsak for

medlemskap og innsats. Bygging av lagerhus der vi kan lagre verktøy og nødvendig utstyr

for selv å foreta reparasjoner og utskiftinger er et viktig skritt i denne saken. Styret har og

drøftet å opprette ei gruppe personer som har som særoppgave å skifte ut og forbedre

fortøyningene til bryggene. Dette er ikke oppgaver som vanligvis egner seg for alminnelig

dugnad. Blant våre medlemmer befinner det seg flere personer med spesialkompetanse

innafor oppdrett og offshore om disse vil bruke sin kompetanse til beste for båtforeninga er vi

et godt stykke på vei mot en  fremtidig god løsning. (Drøfting på årsmøtet)sak 11.

Dersom noen av bryggevaktene ønsker å bli byttet ut ber vi om at det nye styret bli underrettet

om det slik at nye kan bli spurt.

Styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til med arbeidet neste år.

 

                        Styret i Skjervøy båtforening: