vedtatt på styremøte den 28.03.19

Arbeidsinstruks for daglig leder

Arbeidsinstruks daglig leder Skjervøy Båtforening.

 

 

Ansettelse:

Som daglig leder i Skjervøy Båtforening ansettes:

 1. Styrets leder.

 2. En annen av styrets medlemmer om ikke styrets leder tar på seg oppgaven.

 3. Utlyses blant Skjervøy Båtforenings medlemmer. Om en annen enn styrets medlemmer ansettes skal denne ha møteplikt i styret.

 

Daglig leder skal:

 1. Arbeide med å gjennomføre styrets vedtak.

 2. Administrere Skjervøy Båtforening med hensyn til:

 3. Medlemsregister.

 4. Oversikt over båtplasser. Herunder salg og overdragelser.

 5. Ha oversikt over strømforbruk og lese av alle målere på alle brygger.

 6. Ha overordnet oversikt over korttidsleie og innkreving av leie for disse.

 7. Sørge for informasjon til medlemmer og andre ansatte.

 8. Være Skjervøy Båtforenings representant utad, møte på møter med andre instanser og delta i kommunens havnestyre.

 9. Være bindeledd mellom styret og andre ansatte i SBF (bryggevakter, klubbhusleder, prosjektledere).

 

Fravær:

Oppgaver som ikke kan gjennomføres under fravær eller sykdom delegeres til en annen i styret og avlønnes etter avtale.

 

Lønn, ansettelse og oppsigelse:

Lønn (for tiden kr 70000,- pr år) fastsettes av styret og godkjennes av årsmøtet ved budsjettbehandling.

Daglig leder ansettes av styret og kan sies opp av styret med en gjensidig oppsigelsestid på 1 måned.

Lønn betales månedsvis fra 01.04 2019 den 12. hver måned.