Retningslinjer for båtplass i Skjervøy båtforening sine brygger

RETNINGSLINJER FOR BÅTPLASS I SKJERVØY BÅTFORENING.

En brygge eier som ønsker å selge sin båtplass plikter å melde dette til styret i SBF. SBF har forkjøpsrett til veiledende pris. Ønsker SBF å benytte sin forkjøpsrett, må bryggeeieren få beskjed om dette senest innen 14 dager. Dersom bryggeeieren ønsker det, kan SBF hjelpe til med å formidle salg. Det er en forutsetning for salg at den nye eieren er medlem av SBF. 

Veiledende priser er: br. 1,3,7,8 kr 6000,- og br. 4 kr 8000,- pr breddemeter. 

 

Båtplass er godkjent når kopi av utarbeidet salgskontrakt for båtplass framlagt SBF. Medlemskontingent må være betalt. 

Ved overdragelse av plass til andre innen familien plikter bryggeeieren å sende kopi av utarbeidet salgskontrakt innen 14 dager. Styret kan stoppe et salg dersom utsendte års regninger eller annet ikke er gjort opp innen en gitt tidsfrist. 

 

Rettighetshaver til båtplass bør delta i arbeid på sin egen brygge/ fellesoppgaver. Arbeidet lønnes med kr 200,- pr time som trekkes fra på neste års felles vedlikehold. Alle skal delta på snørydding og stille opp når det kreves i sin periode. 

 

Båteiere som ikke benytter sin brygge plass kan fremleie den, men må påse at den som leier plassen er medlem av SBF. Bryggevakten(e) skal orienteres, og skal godkjenne leieforholdet. 

 

Kommersielle aktører som skal leie båtplass i våre brygger skal: 

Ha avtale med eier om leie (tillatelse og eventuell pris) 

Betale vanlig dagleie til SBF (for tiden kr 100,-) 

Erstatte alle skader de evt. påfører bryggeanlegget. 

 

Båt som ligger i SBF`s flytebrygger skal være forsikret. Styret/ bryggevakten€ kan forlange bevis for at slik forsikring gjelder. Dersom båten ikke er forsikret skal båten bortvises inntil forsikringen er i orden. 

 

Avgifter på strøm fastsettes normalt av styret, som har fullmakt å inngå faststrømavtale, dersom de finner det hensiktsmessig.  

Størrelsen på vedlikeholdskostnadene for bryggene fastsettes av årsmøtet. 

 

Tildeling av ledige båtplasser gjøres av styret, eventuelt styreformann/daglig leder. Styret har rett til å omdisponere båtplasser når styret finner det hensiktsmessig. Tilbakebetaling eller tilleggsinnskudd skal skje etter at båtplassen er forandret i størrelse. 

 

Sist revidert av årsmøtet 2022