Bli medlem i båtforeninga

Fyll ut vedlagte skjema og send inn.  Kontonummer er ikke obligatorisk,men det letter arbeidet i foreninga når faktura skal sendes ut.

Det er en forutsetning at du bekrefter at du har lest vedtektene for foreninga.

Mal for snøryddelister

Her ligger en mal som kan brukes av bryggevaktene når de skal lage måkkelister på bryggene for vinteren 2018-19