Bli medlem i båtforeninga

Fyll ut vedlagte skjema og send inn.  Kontonummer er ikke obligatorisk,men det letter arbeidet i foreninga når faktura skal sendes ut.

Mal for snøryddelister

Her ligger en mal som kan brukes av bryggevaktene når de skal lage måkkelister på bryggene for vinteren 2018-19