Retningslinjer for Skjervøy båtforening

RETNINGSLINJER FOR BÅTPLASS I SKJERVØY BÅTFORENING.

 

 1. En bryggeeier som ønsker å selge sin båtplass plikter å melde dette til styret i SBF. SBF har forkjøpsrett til konkurrerende pris. Ønsker SBF å benytte sin forkjøpsrett, må bryggeeieren få beskjed om dette senest innen 14 dager. Dersom bryggeeieren ønsker det kan SBF hjelpe til med å formidle salg. Det er en forutsetning for salg at den nye eieren er medlem av SBF.

 2. Båtplass er godkjent når kopi av utarbeidet salgskontrakt for båtplass framlagt SBF. Medlemskontingent må være betalt.

 3. Ved overdragelse av plass til andre innen familien plikter bryggeeieren å sende kopi av utarbeidet salgskontrakt innen 14 dager.

 4. Styret kan stoppe et salg dersom utsendte årsregninger eller annet ikke er gjort opp innen en gitt tidsfrist.

 5. Rettighetshaver til bryggeplass plikter å delta i dugnader og skal i samråd med bryggevaktsgruppa utføre småreperasjoner/ vedlikehold. Alle skal delta minst ei uke som bryggevakt, hvor snømåking av platt, gangvei og brygge inngår. Det kan frikjøpes dugnad  pr. år for kr. 1000,- som legges til årsregningen.  Arbeid som bryggevakt/ snømåking inngår ikke i frikjøp. personer som ikke etterkommer krav om snømåking i sin periode må betale 1000,-kr til SBF.Bryggevakter innrapporterer slike forhold.

 6. Båteiere som ikke benytter sin bryggeplass kan fremleie den, men må påse at den som leier plassen er medlem av SBF. Bryggevaktsgruppa skal orienteres, og skal godkjenne leieforholdet.

 7. Kommersielle aktører som skal leie båtplass i våre brygger skal:

  1. Ha avtale med eier om leie (tillatelse og eventuell pris)

  2. Betale vanlig dagleie til SBF (for tiden kr 100,-)

  3. Erstatte alle skader de evt. påfører bryggeanlegget.

 8. Båt som ligger i SBF`s flytebrygger skal være forsikret. Styret/ bryggevaktsgruppa kan forlange bevis for at slik forsikring gjelder. Dersom båten ikke er forsikret skal båten bortvises inntil forsikringen er i orden.

 9. Avgifter på strøm fastsettes normalt av styret, som har fullmakt å inngå faststrømavtale, dersom de finner det hensiktsmessig.

 10. Størrelsen på vedlikeholdskostnadene for bryggene fastsettes av årsmøtet.

 11. Tildeling av ledige båtplasser tildeles av styret, eventuelt styreformannen. Styret har rett til å omdisponere båtplasser når styret finner det hensiktsmessig. Tilbakebetaling eller tilleggsinnskudd skal skje etter at båtplassen er forandret i størrelse.